Mobil+420 775 748 800

email info@ingetour.cz

      Nemůžete se dovolat?


   Víte, že...

...v půjčovně Ingetour je doprava lodí ZDARMA


   Rychlé odkazy:

Půjčovní řád

Pronajímatel pronajímá nájemci pouze lodě tj. kánoe, kajaky nebo rafty (předmět nájmu). Zbývající příslušenství zapůjčuje nájemci bezplatně po dobu trvání nájmu lodí, když nájemce se zavazuje zapůjčené příslušenství vrátit pronajímateli současně s předmětem nájmu.

Nájemce si přebírá k užívání předmět nájmu a zapůjčené příslušenství na své vlastní nebezpečí a odpovědnost. Pronajímatel nenese žádnou odpovědnost za škody na zdraví a majetku nájemce nebo třetích osob, způsobené v souvislosti s užíváním předmětu nájmu a zapůjčeného příslušenství. Pronajímatel upozorňuje nájemce, že vodácké sudy a vaky nejsou 100% vodotěsné a jsou určeny především k uskladnění věcí a jejich ochraně před deštěm. Nájemce si proto musí věci zabalit ještě do vlastního, zcela nepromokavého obalu, neboť pronajímatel neodpovídá za škody, které nájemci vzniknou vniknutím vody do vodáckých sudů a vaků.

Nájemce je povinen dodržovat Řád plavební bezpečnosti a předpisy související s pohybem vodáků, které jsou platné na sjížděný úsek řeky. (vyhlášky NP Šumava, CHKO Blanský les, Povodí Vltavy, atd.). Nájemce je povinen užívat předmět nájmu pouze k účelu, ke kterému je určen a to obvyklým způsobem, dodržovat návody k používání předmětu nájmu a pokyny pronajímatele.

Nájemce je odpovědný též za zdraví a majetek dalších osob, které případně s ním budou předmět nájmu a zapůjčené příslušenství užívat, je povinen takové osoby rovněž poučit o všech pravidlech a normách, které se užívání předmětu nájmu k účelu dle této smlouvy vztahují včetně podmínek této smlouvy. Nájemce je povinen zacházet s předmětem nájmu a se zapůjčeným příslušenstvím šetrně tak, aby nedošlo ke škodě na předmětu nájmu a zapůjčeného příslušenství a k jeho nadměrnému opotřebení. Předmět nájmu a zapůjčené příslušenství dle smlouvy je určeno pro vodní turistiku a je nutné ho chránit před poškozením (oheň, slunce, ostré předměty). Rafty je nutné chránit před nadměrným přehřátím na slunci včasným upouštěním vzduchu.

Nájemce je povinen a zavazuje se důsledně zabezpečit předmět nájmu před krádeží či ztrátou a osobně na něj dohlížet po celou dobu nájmu. V případě ztráty či krádeže předmětu nájmu je nájemce povinen okamžitě ohlásit takovou událost Policii ČR a pronajímateli a předložit pronajímateli protokol o ohlášení krádeže.

Nájemce se zavazuje užívat předmět nájmu a zapůjčené příslušenství obvyklým způsobem, užívat ho vždy pouze k účelu, ke kterému je určen a vrátit ho pronajímateli řádně a včas nepoškozený ve stavu, v jakém si jej převzal. V případě, že nájemce předmět nájmu a zapůjčené příslušenství vrátí poškozené, odpovídá pronajímateli za škodu, která na předmětu nájmu a zapůjčeném příslušenství vznikla a zavazuje se ji uhradit v plné výši dle platného ceníku.

V případě ztráty (včetně krádeže třetí osobou) nebo zničení předmětu nájmu a zapůjčeného příslušenství se nájemce zavazuje uhradit pronajímateli škodu, která zničením nebo ztrátou pronajímateli vznikla a to v plné výši dle platného ceníku.

Nájemce bere na vědomí, že pro případ neúmyslného poškození jsou pronajímatelem pojištěny plastové kánoe. Nafukovací kánoe a čluny jsou pojištěné se spolúčasti pronajímatele. Žádné věci, které jsou předmětem nájmu a zapůjčené příslušenství, však nejsou pojištěny proti ztrátě či krádeži. Za poškození předmětu nájmu a zapůjčeného příslušenství se nepovažuje běžné opotřebení s ohledem na obvyklý způsob užívání předmětu nájmu a zapůjčeného příslušenství a podmínky pro jeho užívání v dané době na řece Vltavě.

V případě, že škodu, zničení nebo ztrátu (případně krádež) zaviní osoba či osoby, které předmět nájmu a zapůjčeného příslušenství užívaly či s ním přišly do kontaktu na základě souhlasu nájemce, odpovídají tyto osoby vůči pronajímateli spolu s nájemcem solidárně za veškeré škody, ztráty či odcizení, když pronajímatel je oprávněn a nájemce s tím souhlasí, uplatňovat své nároky v celé výši primárně vůči nájemci, který výslovně prohlašuje, že je za další osoby vůči pronajímateli odpovědný.

Telefon: +420 775 748 800 || Email: info@ingetour.cz