Mobil+420 775 748 800

email info@ingetour.cz

      Nemůžete se dovolat?


   Víte, že...

...cílovou stanici vaší plavby stačí upřesnit až během plavby?


   Rychlé odkazy:

Zásady ochrany osobních údajů - směrnice a informace

Ingetour.cz, IČ: 60838647 (správce)

se sídlem Míru 379, 382 73 Vyšší Brod. Správce zpracovává osobní údaje fyzických osob, zákonným důvodem k tomu je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro plnění předmětu smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „Nařízení“), které v českém právním prostředí od 25. května 2018 doplňuje stávající zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, podle něhož jsme dosud naplňovali naše povinnosti při zpracování osobních údajů.

Správce od Vás požaduje údaje pouze pro legitimní účely, v přiměřené míře a v nezbytném rozsahu vyplývající ze smlouvy uzavřené mezi oběma stranami a zpracovává Vaše osobní údaje za účelem plnění smlouvy mezi Vámi a správcem či za účelem provedení opatření před uzavřením takové smlouvy. Jejich zpracování podléhá pravidlům zabezpečujícím jejich integritu, celistvost a důvěrnost.

Vaše osobní údaje bude správce zpracovávat pouze po dobu nezbytně nutnou k dosažení účelu, pro který byly získány, tzn. do okamžiku ukončení smluvních závazků nebo uplynutí zákonných důvodů, které nás ke zpracování opravňovaly.

Správce nebude poskytovat Vaše osobní údaje ze své vůle, pouze ze zákonných důvodů, a to státním orgánům, orgánům státní a veřejné správy, pokud vznikne zákonná povinnost je poskytnout.

Máte právo být informováni o zpracování svých osobních údajů tak, aby byla naplněna zásada transparentnosti zpracování. Máte právo mimo jiné znát totožnost správce a účel zpracování vašich údajů, příjemce vašich údajů, právo na přístup ke svým údajům, na opravu resp. doplnění, vymazání či omezení zpracování, atd. Úplný výčet Vašich práv najdete v čl. 13 a 14 nařízení.

Nemáte povinnost Vaše osobní údaje poskytnout, jejich poskytnutí je ale nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez Vašich údajů není možné smlouvu ze strany správce uzavřít a plnit.

V případě Vašeho podezření, že s Vašimi údaji není nakládáno příslušným způsobem, můžete se se svou stížností obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Telefon: +420 775 748 800 || Email: info@ingetour.cz